Project Home

ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบพกพา

วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี การเกษตรอุตสาหกรรมสมัยใหม่

สิ่งประดิษฐ์ ปี : 2565

บทคัดย่อ

ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ปั๊มน้ำมีการพัฒนาหลายรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะการใช้งาน มีทั้งปั๊มน้ำที่ใช้ไฟบ้าน ๒๒๐ โวลต์ ปั๊มน้ำที่ใช้แบบน้ำมัน และปั๊มน้ำที่ใช้ไฟจากแบตเตอรี่ โดยเฉพาะปั๊มน้ำที่ใช้ไฟจากแบตเตอรี่ที่ใช้พลังงานจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งจะมีความสะดวกสบายอย่างมาก แต่ก็ยังมีปัญหาในการเคลื่อนย้าย เนื่องจากมีขนาดที่ใหญ่มาก การติดตั้งก็มีความยุ้งยากต้องมีความรู้ มีทักษะเบื้องต้น และยังใช้เวลานานพอสมควร ดังนั้นคณะผู้วิจัย จึงคิดค้นทดลองพัฒนาปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ให้มีขนาดเล็กลง ติดตั้งง่าย ใช้เวลาน้อย และง่ายต่อการพกพา เคลื่อนย้ายไปยังที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโดยรถมอเตอร์ไซค์ หรือรถเก๋ง ที่มีพื้นที่ใช้งานอย่างจำกัดในการขนย้ายและติดตั้ง จึงได้คิดปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบพกพาขึ้นมา

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1. ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบพกพา ใช้แผงโซล่าเซลล์ เป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้า และสามารถชาร์ตเก็บประจุไฟฟ้าในแบตเตอร์รี่ สามารถทำงานได้ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง 2. ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบพกพา มีวงจรอินเวอร์เตอร์ ทำหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสตรง ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ สำหรับจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับปั้มน้ำ 3. ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบพกพา จะทำงานอัตโนมัติเมื่อไม่มีแสง และสามารถทำงานได้ตามที่เราต้องการ เคลื่อนย้ายได้สะดวก 1. ได้ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบพกพา ที่มีประสิทธิภาพใช้งานได้จริง มากกว่าร้อยละ 89.3 2. ได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้เป็นชิ้นงาน และเหมาะสมกับการใช้งาน 3. ผู้ประดิษฐ์เกิดความคิดสร้างสรรค์การพัฒนาและต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ 4. ผู้ประดิษฐ์รู้จักการทำงานเป็นทีม การทำงานเป็นขั้นตอน และการแก้ไขปัญหา

อาจารย์ที่ปรึกษา

ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
นาย อนันต์ เติมขุนทดอุตสาหกรรม
นาย บุญฤทธิ์ บุญหมื่นไวยอุตสาหกรรม
นาย สงวนศักดิ์ อาจพินิจอุตสาหกรรม
นาง ทัดดาว ศรีวิไลอุตสาหกรรม
นาย ปริญญา ทิศดำรงค์อุตสาหกรรม

นักเรียน

ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
นางสาว นิตยา วงหมอกปวส.
นางสาว นวลอนงค์ ดีนวลปวส.
นางสาว มนัสนันท์ กุดกลางปวส.
นาย ธนวิชญ์ อานัยปวส.
นาย นันทยศ เงสันเทียะปวส.
นางสาว วาสนา ภักดีปวส.
นางสาว ศยามล จั่วสันเทียะปวส.
นาย สิงหา เธอกิ่งปวส.
นาย เจษฎา ม่วงกลางปวส.
นางสาว สุวิมล ร่วมสุขปวส.
www.000webhost.com