Project Home

อุปกรณ์ล็อคป้องกันภัย (smart lock security)

วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์

สิ่งประดิษฐ์ ปี : 2565

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้าง และหาประสิทธิภาพ ความพึงพอใจในการใช้อุปกรณ์ล็อคป้องกันภัย (smart lock security) กลุ่มตัวอย่าง สุ่มจากกลุ่มจำนวนประชากร 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม มาตรประมาณค่า (Rating Scales) แบ่งเป็น 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม ผลการวิจัย พบว่า อุปกรณ์ล็อคป้องกันภัย (smart lock security) ตามความคิดเห็นของประชากร ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ประโยชน์การใช้งาน รองลงมาคือ สามารถพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ได้ และสามารถทำงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ประสิทธิผลต่อการลงทุน ผลการเปรียบเทียบหาประสิทธิภาพการทดสอบ พบว่าอุปกรณ์ล็อคป้องกันภัย (smart lock security) สามารถทำงานได้จริง เป็นอุปกรณ์การล็อคที่สมบูรณ์ช่วยแก้ไขปัญหาการบุกรุกจากผู้ก่อการร้าย สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ใช้ อุปกรณ์ล็อคป้องกันภัย (smart lock security) สามารถล็อคและปลดล็อกประตูได้อย่างง่ายดาย และยังติดตั้งง่ายแทนที่ลูกบิดที่มีอยู่ โดยไม่ต้องเดินสายหรือเจาะให้ยุ่งยาก

คุณลักษณะ / ประโยชน์

อุปกรณ์ล็อคป้องกันภัย (smart lock security) สามารถล็อคและปลดล็อกประตูได้อย่างง่ายดาย และยังติดตั้งง่ายแทนที่ลูกบิดที่มีอยู่ โดยไม่ต้องเดินสายหรือเจาะให้ยุ่งยาก 1. ช่วยแก้ปัญหาการบุกรุกจากผู้ก่อการร้าย หรือ ลืมลูกกุญแจ ลูกกุญแจหาย ลูกกุญแจชำรุด 2. ช่วยอำนวยความสะดวกสบายในการเข้าถึงห้อง 3. ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเข้าถึงห้องนั้นๆ 4. ช่วยให้นักเรียน นักศึกษา ศึกษาวิจัยในเรื่อง การสร้าง แอพพลิเคชั่น Blynk IOT และ การ เขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์

อาจารย์ที่ปรึกษา

ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
นาย วัชรพงษ์ ขวาป้องใต้อุตสาหกรรม
นาย มังกร พรจำศิลป์อุตสาหกรรม
นาย บุญฤทธิ์ บุญหมื่นไวยอุตสาหกรรม

นักเรียน

ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
นาย สิงหา เธอกิ่งปวส.
นาย ธนาวุฒิ ก่ำโพธิ์ปวส.
นาย ธนวัฒน์ สุวรรณพัฒน์ปวส.
นาย อติวิชญ์ โทโสลีปวส.
นาย สรัลธร มากงูเหลือมปวส.
นาย เจษฎา ม่วงกลางปวส.
www.000webhost.com