Project Home

อุปกรณ์วัดระยะตัดเหล็ก

วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์

สิ่งประดิษฐ์ ปี : 2565

บทคัดย่อ

อุปกรณ์วัดระยะตัดเหล็กตามความคิดเห็นของประชากร ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ประโยชน์การใช้งาน รองลงมาคือ สามารถพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ได้ และสามารถทำงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ประสิทธิผลต่อการลงทุน

คุณลักษณะ / ประโยชน์

อุปกรณ์วัดระยะตัดเหล็กเป็นอุปกรณ์เพื่อให้มีความสะดวกต่อการตัดเหล็กและตัดเหล็กด้วยความแม่นยำมากขึ้นโดยมีความพึงพอใจของผู้ใช้อุปกรณ์วัดระยะตัดเหล็กที่มีระดับความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่ ความน่าสนใจอุปกรณ์วัดระยะตัดเหล็กค่าเฉลี่ยเท่ากับ5.00 ความเหมาะสมของวิธีการใช้อุปกรณ์วัดระยะตัดเหล็กที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ5.00 อุปกรณ์วัดระยะตัดเหล็กมีความเหมาะสมต่อการใช้งาน 5.00 อุปกรณ์ที่ใช้มีความเหมาะสมคงทนถาวร ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ5.00ชิ้นส่วนและอุปกรณ์หาซื้อง่ายตามท้องตลาดที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.98 1. เป็นการสร้างสิ่งประดิษฐ์ชิ้นใหม่ เพื่อให้การวัดระยะตัดเหล็กมีความสะดวกมากขึ้น 2. ได้ทักษะและประสบการณ์ในการออกแบบและสร้างอุปกรณ์วัดระยะตัดเหล็ก 3. ได้รู้จักการวางแผน วิเคราะห์ปัญหาต่างๆและแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการทำสิ่งประดิษฐ์

อาจารย์ที่ปรึกษา

ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
นาย ไชยวัฒน์ อุ่นชื่นอุตสาหกรรม
นาย ณัฐพร หลองเจาะอุตสาหกรรม
นาย วงศกร เพราะผักแว่นอุตสาหกรรม
นาย ภาณุวัฒน์ หนูกิจอุตสาหกรรม
นาย ธเนศ เจริญทนังอุตสาหกรรม

นักเรียน

ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
นาย สุวินัย จอมงูเหลือมปวช.
นาย กมล กรีพิมายปวช.
นาย วีรภัทร ดิ่งกลางปวช.
นาย ภัทราวดี โพธิ์งามปวช.
www.000webhost.com