Project Home

รั่วแตก แบกให้เอง

วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์

สิ่งประดิษฐ์ ปี : 2565

บทคัดย่อ

สิ่งประดิษฐ์รั่วแตก แบกให้เอง ซึ่งเป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ขับขี่เมื่อเกิดปัญหายางรั่ว ยางแตก ในขณะขับขี่ โดยการรับน้ำหนักของวงล้อรถจักรยานยนต์ที่เกิดความเสียหายไม่ให้สัมผัสกับพื้นผิวถนน นอกจากนั้นอุปกรณ์ชิ้นนี้สามารถพกพาไว้กับรถจักรยานยนต์ ทำให้สะดวกให้กับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์

คุณลักษณะ / ประโยชน์

สิ่งประดิษฐ์รั่วแตก แบกให้เอง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์มีความสะดวกและปลอดภัย สิ่งประดิษฐ์รั่วแตก แบกให้เอง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์มีความสะดวกและปลอดภัย

อาจารย์ที่ปรึกษา

ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
นาย กิตติเดช แน่นนอกอุตสาหกรรม
นาย เชิดศักดิ์ พินิจไชยอุตสาหกรรม
นาย สุพจน์ วีระพันธ์ยานนท์อุตสาหกรรม

นักเรียน

ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
นาย นฤเบศ สาสันเทียะปวส.
นาย ธนกฤต นวมโคกสูงปวส.
นาย พชรพล แสนคำคงปวส.
www.000webhost.com