Project Home

ชุดอุปกรณ์จ่ายพลังงานจากแสงอาทิตย์เคลื่อนที่ (Mobile Solar Power Kits)

วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงานสิ่งแวดล้อม

สิ่งประดิษฐ์ ปี : 2565

บทคัดย่อ

ชุดอุปกรณ์จ่ายพลังงานจากแสงอาทิตย์เคลื่อนที่(Mobile Solar Power Kits) เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า ใช้งานง่ายเพียงติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ให้อยู่ในพื้นที่ที่มีแสงแดด ก็สามารถชาร์จไฟให้กับแบตเตอรี่เท่า พร้อมกับเครื่องควบคุมการชาร์ตที่มีช่อง USB สำหรับชาร์ตมือถือหรือแท็บเล็ต 2 ช่องและมีปุ่มเปิด-ปิดการทำงานสามารถใช้เป็นปุ่ม เปิด-ปิด ไฟในกรณีที่มีการต่อหลอดไฟสำหรับส่องสว่าง และมีเบรคเกอร์สำหรับควบคุมการทำงานของอินเวอเตอร์เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า สามารถต่อยอดธุรกิจเชิงพาณิชย์ได้

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ชุดอุปกรณ์จ่ายพลังงานจากแสงอาทิตย์เคลื่อนที่(Mobile Solar Power Kits) ใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่บริเวณป่า ไร่ นา และสถานที่ต่างๆ ที่การไฟฟ้าจ่ายพลังงานไม่ทั่วถึง ทำให้ยุ่งยากแก่การใช้งานและการประกอบกิจกรรมในชีวิตประจำวัน และ สิ่งประดิษฐ์ชุดอุปกรณ์จ่ายพลังงานจากแสงอาทิตย์เคลื่อนที่ ง่ายต่อการใช้งาน โดยบรรจุลงในกล่องเพื่อความปลอดภัย ใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่บริเวณป่า ไร่ นา และสถานที่ต่างๆ ที่การไฟฟ้าจ่ายพลังงานไม่ทั่วถึง

อาจารย์ที่ปรึกษา

ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
นาย ปริญญา ทิศดำรงค์อุตสาหกรรม
นาย อนันต์ เติมขุนทดอุตสาหกรรม
นาย สงวนศักดิ์ อาจพินิจอุตสาหกรรม
นาย วัชรพงษ์ ขวาป้องใต้อุตสาหกรรม
นาง ทัดดาว ศรีวิไลอุตสาหกรรม

นักเรียน

ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
นาย กฤษไนย ค้มหมื่นไวยปวช.
นาย ถิรธรรม ขวัญกระโทกปวช.
www.000webhost.com