Project Home

ปลั๊กเพื่อความปลอดภัย (Safety Plug)

วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

สิ่งประดิษฐ์ ปี : 2563

บทคัดย่อ

การศึกษาโครงงานเรื่อง ชุดปลั๊กเซฟตี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการแข่งขันและเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา ในปัจจุบันเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อผ่านการใช้งานเป็นระยะเวลานานจึงต้องมีการตรวจเช็คกันบ่อยๆ เครื่องมือนี้จึงเป็นการตรรวจเช็คไฟฟ้าฟ้าในเบื่องต้นเพื่อป้องกันการเกิดฟ้าลัดวงของเครื่องใช้ไฟฟ้าฟ้าป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ทำให้ผู้จัดทำมองเห็นความสำคัญของปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินและเป็นสื่อในการเรียนการสอนและเพื่อใช้ในการแข่งขันการทดลองโดยการใช้ปลั๊กที่ช๊อตมาทดสอบและเครื่องใช้ไฟฟ้ามาทดสอบผลที่ได้คือการทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพของชุดปลั๊กเซฟตี้สามารถบอกได้ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหรือไม่

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1. เพื่อช่วยในการป้องการเกิดไฟฟ้ารั่วของอุปกรณ์ไฟฟ้า 2. เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน 1. ป้องกันฟิวส์ขาดหรือเบรกเกอร์ทริปของเครื่องใช้ไฟฟ้า 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของเครื่องใช้ไฟฟ้า

อาจารย์ที่ปรึกษา

ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
นาง ฐิติพร ซื่อตรงอุตสาหกรรม
นาย พยุง อยู่เจริญอุตสาหกรรม
นาย สุเมธ พระเดชพงษ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
นาย อานันต์ จางวางสิทธิ์ปวช.
นาย ชัยณวงค์ เผิ่อนกลางปวช.
นาย ภคพล ปรีดาพิพัฒน์ปวช.
www.000webhost.com