Project Home

ตู้ไปรษณีย์แจ้งเตือนอัจฉริยะแบบ 3 in 1

วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

สิ่งประดิษฐ์ ปี : 2563

บทคัดย่อ

ตู้ไปรษณีย์แจ้งเตือนอัจฉริยะแบบ 3 in 1 ที่สร้างขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและออกแบบตู้ ไปรษณีย์ จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาการแจ้งเตือนจากอุปกรณ์เทคโนโลยีของ Line เมื่อมีสิ่งของหรือวัตถุผ่านตัว Sensor การแจ้งเตือน ผู้ใช้จําเป็นต้องเชื่อมต่อสัญญาณ Internet หรือ WI-FI ก่อนจึงจะใช้งานได้ทั้งตัวอุปกรณ์และโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้งานก็จําเป็นต้องมีสัญญาณ Internet เช่นเดียวกัน ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกของผู้ใช้งาน ดังนั้นจึงหาความพึงพอใจแก่ผู้ใช้งาน และศึกษาแบบตู้จดหมายแจ้งเตือนอัจฉริยะ

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1. ตู้ไปรษณีย์ หมายถึง เป็นตู้ลักษณะสี่เหลี่ยมไว้สำหรับรับจดหมาย ไปรษณียบัตร บิลค่าชำระรายเดือนต่าง ๆ และเอกสารที่สำคัญ 2. แบบ 3 in 1 หมายถึง ตู้ไปรษณีย์ 1 ตู้แบบ 3 in 1 คือ 2.1 รักษาความปลอดภัย 2.2 เปิดประตูผ่านแอพพลิเคชั่น 2.3 มีการแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่น Line 1. ทำใหผู้้ใช้เกิดความสะดวกสบายในการใช้งาน 2. ตู้ไปรษณีย์สารมารถแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่น Line และมีความปลอดภัย 3. ตู้ไปรษณีย์แจ้งเตือนอัจฉริยะแบบ 3 IN 1 สามารถต่อยอดสู่ผลผลิตเชิงพาณิชย์ได้ 4. ได้ทักษะและประสบการณ์ในการออกแบบและสร้างตู้ไปรษณีย์แจ้งเตือนอัจฉริยะแบบ 3 IN 1 5. ได้รู้จักการวางแผน วิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ และแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการท าสิ่งประดิษฐ์ 6. สามารถต่อยอดธุรกิจเชิงพาณิชย์ได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
นาง ปัญจพร จันทร์เชยพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
นางสาว ณิชกานต์ ไคลพิมายพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
นาย วิศรุต กัจจายะนันท์สามัญ
นาย วัชรพงษ์ ขวาป้องใต้อุตสาหกรรม

นักเรียน

ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
นางสาว เมสา สอนศรีปวส.
นางสาว สุชาดา เนียนพลกรังปวส.
www.000webhost.com