Project Home

เครื่องกดแอลกอฮอล์เจลระบบเซนเซอร์ แบบ 2 in 1

วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ)

สิ่งประดิษฐ์ ปี : 2563

บทคัดย่อ

COVID-19 เป็นโรคร้ายแรง ทำให้เกิดการตื่นตระหนกของประชาชนทั่วโลกและคนไทยจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาประยุกต์ใช้กับการจัดการคัดกรอง ผู้ที่มีความเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษาเพื่อลดความเสี่ยงที่จะสัมผัสผู้ที่มีความเสี่ยง

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1. ได้เรียนรู้หลักการทำโครงงานพัฒนาเครื่องกดแอลกอฮอล์เจลระบบเซนเซอร์ แบบ2in1 2. ใช้เครื่องกดแอลกอฮอล์เจลระบบเซนเซอร์ แบบ2in1ในการฆ่าเชื้อโรคและวัดอุณหภูมิร่างกายบน มือของผู้ใช้งาน เครื่องกดแอลกอฮอล์เจลระบบเซนเซอร์ แบบ2in1 3. เพิ่มความปลอดภัยให้กับสถานต่าง ๆ ในการเกนตรวจบุลคลหรือคัดแยกบุคคลว่าใครติดโรคบ้าง 1. ได้เรียนรู้หลักการทำโครงงานพัฒนาเครื่องกดแอลกอฮอล์เจลระบบเซนเซอร์ แบบ2in1 2. ใช้เครื่องกดแอลกอฮอล์เจลระบบเซนเซอร์ แบบ2in1ในการฆ่าเชื้อโรคและวัดอุณหภูมิร่างกายบน มือของผู้ใช้งาน เครื่องกดแอลกอฮอล์เจลระบบเซนเซอร์ แบบ2in1 3. เพิ่มความปลอดภัยให้กับสถานต่าง ๆ ในการเกนตรวจบุลคลหรือคัดแยกบุคคลว่าใครติดโรคบ้าง

อาจารย์ที่ปรึกษา

ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
นาง ปัญจพร จันทร์เชยพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
นาย วิศรุต กัจจายะนันท์สามัญ
นาย วัชรพงษ์ ชวาป้องได้อุตสาหกรรม

นักเรียน

ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
อุตสาหกรรมปวช.
นาย ภาณุเดช สง่ากลางปวช.
www.000webhost.com