Project Home

อุปกรณ์ชาร์จโทรศัพท์ในครัวเรือนและยานพาหนะ (Charger for household phones and vehicles)

วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

สิ่งประดิษฐ์ ปี : 2563

บทคัดย่อ

อุปกรณ์ชาร์จโทรศัพท์ในครัวเรือนและยานพาหนะ เป็นอุปกรณ์ชาร์จโทรศัพท์ที่ใช้ได้หลายรุ่นที่มีความโดดเด่น ในด้านของประสิทธิภาพการใช้งานที่มีการประหยัดพลังงาน และ สะดวกในการชาร์จโทรศัพท์ อุปกรณ์ชาร์จโทรศัพท์ ซึ่งได้มีการประดิษฐ์ให้อยู่ในชุดเดียวกัน ให้สามารถนำไปใช้งานในครัวเรือนและยานพาหนะ ด้วยอย่างสะดวก อุปกรณ์ชาร์จโทรศัพท์ในครัวเรือนและรถยนต์ เป็นอุปกรณ์ชาร์จโทรศัพท์ที่ใช้ได้หลายรุ่นที่มีความโดดเด่น ในด้านของประสิทธิภาพการใช้งานที่มีการประหยัดพลังงาน และ สะดวกในการชาร์จโทรศัพท์ อุปกรณ์ชาร์จโทรศัพท์ ซึ่งได้มีการประดิษฐ์ให้อยู่ในชุดเดียวกัน ให้สามารถนำไปใช้งานในครัวเรือนและยานพาหนะ ด้วยอย่างสะดวก

คุณลักษณะ / ประโยชน์

อุปกรณ์ชาร์จโทรศัพท์ในครัวเรือนและยานพาหนะ ช่วยอำนวยความสะดวกสบาย เพื่อ ศึกษาหลักการทำงานของอุปกรณ์ชาร์จโทรศัพท์ในครัวเรือนและยานพาหนะ (Charger for household phones and vehicles) เพื่อออกแบบและสร้างอุปกรณ์ชาร์จโทรศัพท์ในครัวเรือนและยานพาหนะ เพื่อหาประสิทธิภาพของ อุปกรณ์ชาร์จโทรศัพท์ในครัวเรือนและยานพาหนะ เพื่อประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง ประชาชนทั่วไป

อาจารย์ที่ปรึกษา

ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
นาย ปริญญา ทิศดำรงค์อุตสาหกรรม
นาย อนันต์ เติมขุนทดอุตสาหกรรม
นาย พรชัย อุ้มอังวะอุตสาหกรรม
นาย บรรจง แจ่มศรีอุตสาหกรรม

นักเรียน

ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
นาย เจษฎา ม่วงกลางปวช.
นาย จิตรกร แก่นกลางปวช.
นาย พรพจน์ นอสูงเนินปวช.
นาย วันชนะ หมูคำปวช.
นาย สิงหา เธอกิ่งปวช.
www.000webhost.com