Project Home

โต๊ะทำงานอเนกประสงค์ บำบัดความเครียดด้วยเสียงเพลง

วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

สิ่งประดิษฐ์ ปี : 2563

บทคัดย่อ

โต๊ะทำงานอเนกประสงค์ บำบัดความเครียดด้วยเสียงเพลงนี้ สร้างขึ้นมาเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการทำงาน เพื่อแก้ปัญหาแสงสว่างไม่เพียงพอในการทำงาน เพื่อความเพลิดเพลิน และรู้สึกผ่อนคลาย และเพื่อความหลากหลายในการใช้งานโต๊ะทำงาน และเพื่อส่งเริมการวิจับและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ฝึกให้รู้จักวางแผน ในการทำงานอย่างมีระบบเป็นขั้นตอนในการปฏิบัติงานและสร้างระเบียบวินัยให้รู้จักการทำงาน

คุณลักษณะ / ประโยชน์

โต๊ะทำงานอเนกประสงค์ บำบัดความเครียดด้วยเสียงเพลง เป็นโต๊ะทำงานที่สามารถพับเก็บได้เมื่อไม่ต้องการใช้งาน เคลื่อนย้ายได้สะดวก มีไฟสำหรับใช้อ่านหนังสือ และมีลำโพงที่สามารถใช้เปิดฟังเพลงเพื่อผ่อนคลายความเครียดได้ ซึ่งตัวลำโพงนั้นสามารถเชื่อมต่อผ่านบลูทูธได้ 1. ทำให้ผู้ใช้เกิดความสะดวกสบายในการใช้งาน 2. ทำให้ผู้ใช้เกิดความผ่อนคลาย และเพลิดเพลินขณะทำงาน 3. ได้ทักษะและประสบการณ์ในการออกแบบและสร้างโต๊ะทำงานอเนกประสงค์ บำบัดความเครียดด้วยเสียงเพลง 4. เกิดแนวความคิดสร้างสรรค์ที่จะนำโต๊ะทำงานอเนกประสงค์ บำบัดความเครียดด้วยเสียงเพลงพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น 5. ได้รู้จักการวางแผน วิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ และแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการทำสิ่งประดิษฐ์ 6. สามารถต่อยอดธุรกิจเชิงพาณิชย์ได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
นาย สุทัศน์ สังข์สนิทพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
นาง ปัญจพร จันทร์เชยพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
นางสาว ไพริน มุ่งบุญสามัญ

นักเรียน

ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
นางสาว ธนัท ตันติอำนวยปวส.
นางสาว ญาสุมินทร์ สิมตะมะปวส.
www.000webhost.com