Project Home

สิ่งประดิษฐ์ ปี 2563

กลอง กล่องอเนกประสงค์ (Drum Box) Version.2

2563

สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

ตู้ไปรษณีย์ตาวิเศษ

2563

สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

แอปพลิเคชันแจ้งเตือนและแนะนำกิจกรรมช่วงกักตัว COVID-19

2563

สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว

www.000webhost.com