Project Home

สิ่งประดิษฐ์ ปี 2565

ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบพกพา

2565

สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี การเกษตรอุตสาหกรรมสมัยใหม่

อุปกรณ์ล็อคป้องกันภัย (smart lock security)

2565

สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์

อุปกรณ์วัดระยะตัดเหล็ก

2565

สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์

รั่วแตก แบกให้เอง

2565

สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์

แผ่นซึมซับสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

2565

สิ่งประดิษฐด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ (Health Care)

กล่องสื่อภาษา สื่อใจ

2565

สิ่งประดิษฐด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ (Health Care)

ชุดอุปกรณ์จ่ายพลังงานจากแสงอาทิตย์เคลื่อนที่ (Mobile Solar Power Kits)

2565

สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงานสิ่งแวดล้อม

TEST!!!

TEST!!!

TEST!!!

www.000webhost.com