Project Home

เครื่องนวดไม้ไผ่เพื่อสุขภาพ

วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

สิ่งประดิษฐ์ ปี : 2564

บทคัดย่อ

จากปัญหาด้านสุขภาพของกลุ่มคนวัยทำงานที่พบได้บ่อยและเพิ่มมากขึ้นทุกปี ไม่เฉพาะแต่โรคออฟฟิศซินโดรมที่มีอาการปวดตึงบริเวณคอ บ่า ไหล่ หลัง มือ แขน ขา หรืออาการปวดศีรษะ เท่านั้น ปัญหาสุขภาพในคนกลุ่มนี้เกิดจาก เรื่องของความเครียด และการทางปัญหาสุขภาพต่าง ๆ จึงสนใจที่จะศึกษาผลของการพัฒนาเครื่องนวดไม้ไผ่เพื่อสุขภาพระบบไฟฟ้ามาทุนแรงนวด เป็นการนวดเพื่อผ่อนคลายในผู้ที่มีปัญหาอาการปวดเมื่อย

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1.เพื่อช่วยลดอาการปวดเมื่อยตามร่างกายของผู้ที่มีอาการ 2.เพื่อให้เกิดความหลากหลายในการนวดรักษาและนวดเพื่อสุขภาพ 1.เพื่อช่วยลดอาการปวดเมื่อยตามร่างกายของผู้ที่มีอาการ 2.เพื่อให้เกิดความหลากหลายในการนวดรักษาและนวดเพื่อสุขภาพ

อาจารย์ที่ปรึกษา

ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
นาย กฤษณะ โมรานอกคหกรรม
นาง สายสุนี ทองดีนอกคหกรรม
นาง พิชญ์พิมล เลิศสุริยะกุลคหกรรม

นักเรียน

ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
นาย พลวิชิต ทิพย์สาครปวช.
นาย อดิเทพ ชาวนาปวช.
www.000webhost.com