Project Home

โรงเพาะเห็ดเด็กช่าง

วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน

สิ่งประดิษฐ์ ปี : 2564

บทคัดย่อ

โรงเพาะเห็ดเด็กช่าง สามารถใช้งานได้จริง ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรในการปลูกเห็ด การทำปุ๋ย การจัดการเรื่องน้ำ ความชื้น และอุณหภูมิ จากการทดลองตัวเครื่องทำให้ได้รับความสนใจอย่างยิ่งจากผู้ที่ได้ทดลอง และประเมินความพึงพอใจในทุกๆ ด้าน ทำให้เกษตรกรที่ได้ทำการทดลองใช้ รู้จักการใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยในการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต ทำให้เกิดความคุ้มค่าต่อการประกอบอาชีพมากที่สุด

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกร ในการควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ให้เหมาะสมกับเห็ดในแต่ละชนิด ปรับสภาพความชื้นในอากาศ 1. ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรในการดูแลฟาร์มเห็ดได้ 2. สามารถช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของคนในชุมชนที่มีอาชีพเกษตรกรรม 3. สามารถช่วยลดความเสี่ยงในภาคเกษตร ซึ่งเกิดจากการระบาดของศัตรูพืชและจากภัยธรรมชาติ 4.ได้อุปกรณ์ช่วยวิเคราะห์และดูแลระบบการปลูกพืชผ่าน IOT 5.สามารถช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรผู้ปลูกเด็ด

อาจารย์ที่ปรึกษา

ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
นาย กฤษดา ขอเอื้อนกลางอุตสาหกรรม
นาย อดุลวิทย์ กุดรังนอกอุตสาหกรรม
นาย สุเมธ พระเดชพงษ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
นาย วีรวัฒน์ จันทร์พุดซาปวช.
นาย อดิศักดิ์ รัศมีจันทร์ปวช.
www.000webhost.com